L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) té diverses convocatòries d'ajuda dirigides a les empreses, entitats i universitats per a subvencionar projectes relacionats amb els residus municipals, amb l'economia circular, amb la instal·lació de punts nets municipals, amb la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials i amb la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció.

En aquest sentit, en data 25 d'abril de l'2019 publica la RESOLUCIÓ TES / 1106/2019 per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

Es tracta d'una línia d'ajuts recurrent any rere any. L'any 2.018 es van presentar un total de 30 sol·licituds amb un import d'inversió per valor de 5,9M €, obtenint una resolució favorable 20 d'aquestes sol·licituds amb un import total de 1,1m € (font: ARC).

D'aquesta manera podem veure que la tendència és la de poques sol·licituds d'ajuda en referència a inversions per prevenció, reutilització i reciclatge de residus industrials. El percentatge d'ajuda mitjà de l'any 2.018 es troba en un 19% sobre el valor de la inversió. Aquesta dada és a causa de les limitacions de l'ajut, entre les quals hi ha la limitació de 120.000 euros d'ajuda per beneficiari i el règim de minimis al que s’acull aquesta ajuda y que determina que un mateix beneficiari no pot obtenir més de 200.000 euros de ajudes d’aquest tipus en els últims 3 exercicis fiscals.
 
 
Prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Convocatòria año 2019
 
La convocatòria d'ajudes per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus industrials té per objecte el foment de projectes que permetin reduir la generació de residus generats en els processos de fabricació. Està dirigida a empreses i agrupacions d'empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Inclou projectes de modificació de processos, d'una millor gestió dels residus generats, de l'aplicació de les millors tècniques disponibles, de substitució de matèries primeres per materials reciclats i de recerca industrial i desenvolupament experimental.
 
Tipus de projectes subvencionables
Classe A: Projectes de prevenció i valorització en origen de residus industrials. Modificació de processos i aplicació de les millors tecnologies disponibles per a:
- A1. La prevenció dels residus generats en el propi procés productiu (residu produït per unitat de producte).
- A2. La preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats per la finalitat original o economia general.
- A3. La modificació de processos per a admetre materials reciclats com matèria primera del procés.
 
Classe B: Projectes d'R+D aplicat a la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge dels residus industrials.
- B1. La prevenció de residus i per al reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
- B2. Disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
- B3. Processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i / o materials reciclats, o per a la recerca de residus i / o materials reciclats que puguin adquirir matèries primeres del procés.
 
Principals novetats de la convocatòria 2019
En aquesta convocatòria s'amplien les actuacions subvencionables amb les següents incorporacions:
- La separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.
- Les actuacions en què es redueixi el volum de residus per a processos d'extracció de l'aigua continguda, com a projectes de classe A1 o A2, independentment de la via de gestió del residu objecte de l'actuació.
- La preparació de material per fer valorització energètica. No així la valorització energètica.

També s'han ampliat els criteris de valoració de les sol·licituds, incloent el compromís ambiental de les empreses com a criteri (empreses que tinguin EMAS, programes d'acord voluntaris o d'altres acords similars).

Les microempreses i PIMES podran sol·licitar que la subvenció concedida sigui abonada total o parcialment amb anterioritat a la finalització del projecte o actuació (bestreta prèvia constitució d'un aval).
 
Tipus d'ajut
Subvenció a fons perdut.
 
Característiques de l'ajuda
Subvenció a fons perdut d'entre el 25% -50% (màx. 120.000 € per beneficiari). Ajuda subjecta al règim de minimis.

ATEINSA ha estat l’empresa líder en la gestió d’aquest tipus d’ajudes els últims anys amb un percentatge d’èxit de més del 85%.

Contactar ATEINSA